Jeżeli na Państwa nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest, wiążą się z tym określone obowiązki.

Inwentaryzacja

Właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka samorządu terytorialnego), który posiada wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieruchomości, jest zobowiązany do:

 • sporządzenia oceny stanu technicznego i możliwość bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/praktycznie-o-azbescie/wzory-formularzy) i przechowywanie jej w książce obiektu budowlanego (ocenę przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego)
 • wypełnienia Informacji o wyrobach zawierających azbest (w którą wpisuje się ocenę użytkowania wyrobów zawierających azbest)
 • złożenia do 31 stycznia Informacji o wyrobach zawierających azbest:
  • do swojego urzędu gminy – osoby fizyczne
  • do swojego urzędu marszałkowskiego - osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego
  • składania co roku do 31 stycznia zaktualizowanej Informacji o wyrobach zawierających azbest.

Jeśli Państwa wyroby to rury azbestowo-cementowe:

 • stosuje się powyższe zasady inwentaryzacyjne jak przy innych wyrobach
 • macie Państwo możliwość pozostawienia rur azbestowo-cementowych w ziemi bez usuwania, ale pod następującymi warunkami:
  • brakiem narażenia na kontakt z azbestem podczas czynności obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych
  • oznakowania
  • zaznaczenia w planach sytuacyjnych i dokumentacji technicznej pozostawionych instalacji
  • oczyszczenia elementów infrastruktury, w których jest możliwy kontakt człowieka z azbestem.

Jeśli chcecie Państwo potwierdzić czy w Państwa nieruchomości jest azbest, możecie Państwo we własnym zakresie skorzystać z usług firm zajmujących się oznaczaniem azbestu w materiałach.

Usuwanie wyrobów azbestowych

Jeśli podejmiecie Państwo decyzję o usunięciu wyrobów zawierających azbest:

 • Po uzyskaniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmina Żarów wybierze jedną firmę, która będzie oczyszczać gminę z azbestu. Warunkiem uczestnictwa są zinwentaryzowane wyroby zawierające azbest i złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu miasta i gminy Żarów. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z realizacją usuwania wyrobów azbestowych. Podjęcie przez gminę Żarów działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku gminy o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Ponadto przewiduje się weryfikację złożonych wniosków.
 • Należy zabezpieczyć odpowiednią kwotę na nowe pokrycie dachowe (elewacyjne lub inne wyroby bezazbestowe) z własnych środków finansowych.
 • Jeżeli nie chcecie Państwo brać udziału w programie gminnym, lub chcecie Państwo usunąć wyroby azbestowe przed uzyskaniem dofinansowania przez gminę, możecie Państwo samodzielnie wybrać wyspecjalizowaną firmę, która usunie wyroby zawierające azbest z Państwa nieruchomości na Państwa koszt. Nie wolno samodzielnie zdejmować elementów zawierających azbest! Grozi to karą grzywny. Właściciel wyrobów azbestowych mógłby samodzielnie usunąć je tylko wtedy, gdyby posiadał wymagane prawem decyzje, był przeszkolony w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu oraz posiadał odpowiedni sprzęt i był w stanie podczas prac zapewnić bezpieczne warunki usuwania wyrobów.
 • Sprawdźcie Państwo referencje firmy i jej doświadczenie.
 • Należy zgłosić z 7-dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcie prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego (są to obowiązki wykonawcy usługi).
 • Właściciel nieruchomości lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. do starostwa powiatowego, dla gminy Żarów będzie to starostwo powiatowe w Świdnicy. W przypadku prac polegających na wymianie pokrycia dachowego, zgłoszenia trzeba dokonać na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.
 • Sprawdźcie Państwo, czy odpady zostaną wywiezione na uprawnione składowisko odpadów zawierających azbest. Listę składowisk znajdziecie Państwo na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl.

Stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub też na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dopuszczalne jest także składowanie na składowiskach podziemnych.

Oczyszczenie nieruchomości po wyrobach azbestowych

Jeśli firma zakończyła już demontaż wyrobów zawierających azbest Sprawdźcie Państwo, czy:

 • usunęła pozostałości pyłu azbestowego
 • uprzątnęła teren nieruchomości
 • wszystkie odpady zawierające azbest zostały wywiezione z Państwa nieruchomości
 • otrzymali Państwo wynik badania jakości powietrza, jeśli były usuwane wyroby zawierające krokydolit lub o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3.
 • Po wykonaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi lub zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to przechowuję się przez okres 5 lat.

Firmy, które mogą wykonać takie usługi można znaleźć na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl

Zasady usuwania azbestu

Najważniejsze zasady prawidłowego usuwania wyrobów zawierających azbest to:

 • izolacja od otoczenia obszaru prac
 • ogrodzenie terenu prac
 • umieszczenie tablic informacyjnych
 • środki techniczne ograniczające emisję azbestu
 • zabezpieczenie przed pyleniem w obiekcie
 • codzienne usuwanie pozostałości pyłu azbestowego
 • uprzątnięcie terenu
 • izolacja pomieszczeń
 • komory dekontaminacyjne
 • nawilżanie wyrobów wodą
 • utrzymywanie przez cały czas pracy wyrobów azbestowych w stanie wilgotnym
 • demontaż całych wyrobów, bez uszkadzania
 • odspajanie wyrobów za pomocą narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze
 • kontrolny monitoring powietrza w środowisku pracy
 • codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów
 • transport zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych
 • oznakowanie
 • szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm (o gęstości > 1000 kg/m3)
 • zestalenie przy użycie cementu i szczelne opakowanie (o gęstości < 1000 kg/ m3)
 • stan wilgotny podczas przygotowania do transportu
 • magazynowanie w osobnych miejscach.

Uwaga!

Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.